Executive Board

The Current Presidents and Secretary-General of CSTAM:

The Eleventh Executive Board (2019.10 -)

President: Xiaojing Zheng (2023-10-18 -)

Vice Presidents:
Shiyi Chen; Lanhong Dai; Xi-qiao Feng; Xu Guo; Guowei He; Shaoxin Qu; Yueguang Wei; Shaopu Yang;

Secretary General: Yazheng Yang


The Former Presidents and Secretary-General of CSTAM:

The First Executive Board (1957.2 – 1982.5)

President: Xuesen Qian (Tsien HS)

Vice Presidents: Peiyuan Zhou (Chou Peiyuan) ; Weichang Qian (Chien WZ)

Secretary General: Wei Zhang

The Second Executive Board (1982.5 – 1986.8)

President: Lingxi Qian

Vice Presidents: Zhemin Zheng; Weichang Qian; Wei Zhang; Guohao Li; Yuan Shen; Wenmei Ji; Tongji Lin; Xunfang Sun; Cheng Sun; Lin Han

Secretary General: Tongji Lin

The Third Executive Board (1986.8 – 1990.9)

President: Zhemin Zheng

Vice Presidents: Ren Wang; Kezhi Huang (Kehchih Hwang); Haichang Hu; Hanxin Zhang; Yousheng He; Lin Han

Secretary General: Chengkang Wu

The Fourth Executive Board of (1990.9 – 1994.8)

President: Ren Wang

Vice Presidents: Guangyuan Wang; Yousheng He; Shouwen Yu; Hanxin Zhang; Heng Zhou; Minglun Xue; Lin Han

Secretary General: Yilong Bai

The Fifth Executive Board (1994.8 – 1998.11)

President: Fenggan Zhuang

Vice Presidents: Minglun Xue; Yilong Bai; Fuqian Jing; Yanzhu Liu; Jike Wu; Shouwen Yu; Wanxie Zhong

Secretary General: Youshi Hong

The Sixth Executive Board (1998.11 – 2002.11)

President: Yilong Bai

Vice Presidents: Youshi Hong; Bin Chen; Shanyi Du; Ruhua Fang; Dexin He; Renhuai Liu; Xiaoping Wu; Wei Yang

Secretary General: Xianyue Su

The Seventh Executive Board (2002.11 – 2006.11)

President: Erjie Cui

Vice Presidents: Gengdong Cheng; Dexin He; Jiachun Li; Weiping Shen; Xianyue Su; Ziqiang Wang (Tzuchiang Wang); Yousheng Wu; Wei Yang

Secretary General: Jing Fan

The Eighth Executive Board (2006.11 -)

President: Jiachun Li

Vice Presidents: Gengdong Cheng; Shiqiang Dai; Jing Fan; Daining Fang; Haiyan Hu; Renhuai Liu; Zhensu She; Xiaojing Zheng

Secretary General: Jianxiang Wang

The Ninth Executive Board (2010.11 -2014.11)

President: Haiyan Hu

Vice Presidents: Youshi Hong; Renhuai Liu; Mian Long; Tianjian Lu; Zhensu She; Wei Yang; Hongwu Zhang; Quanshui Zheng; Zhewei Zhou

Secretary General: Xiqiao Feng

The Tenth Executive Board (2014.11 -2019.10)

President: Wei Yang

Vice Presidents:
Lanhong Dai; Jing Fan; Daining Fang; Jiecai Han; Changyu Shen; Si Yuan; Wanming Zhai; Xiaojing Zheng; Zhewei Zhou;

Secretary General: Yazheng Yang